§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższe warunki określają zasady świadczenia usług szkoleniowych w zakresie nauki pływania, zwanych dalej „Zajęciami” prowadzonymi przez szkołę pływania HEALTHY SWIM Kamil Jasiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Batuty 7d lok. 43, 02-743 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 534-264-24-83, posiadającej nr REGON: 389715967,  dalej „Szkołą”.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zajęciach nauki pływania mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie (dzieci od 5 roku życia), zwane dalej Uczestnikami, po oświadczeniu o braku przeciwskazań zdrowotnych i po zaakceptowaniu regulaminu.
 2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dokonanie wpłaty za zajęcia jest równoznaczna z akceptacją regulaminu zajęć.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik i/lub Opiekun oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią, i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu odpowiada Opiekun.

§ 3. ZAPISY NA ZAJĘCIA

 1. Zapisy na indywidualną bądź grupową naukę pływania odbywają się poprzez:
 2. Termin zapisu na Zajęcia dokonany poprzez sposób wskazany w ust. 1 pkt a, c, d powyżej, musi zostać potwierdzony przez Szkołę.

 

§4. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów, posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie nauki i doskonalenia pływania.
 2. Zajęcia indywidualne oraz zajęcia w grupach dwuosobowych, odbywają się w terminie i miejscu ustalonym między Uczestnikiem/Opiekunem a Szkołą.
 3. Zajęcia organizowane na pływalniach OSiR Wola mogą być zorganizowane również dla grup trzyosobowych.
 4. Zajęcia odbywają się w dwóch wybranych jednostkach czasowych: 45 min lub 30 min. Jednostka czasowa zajęć zostaje ustalona między Uczestnikiem/Opiekunem a Szkołą.
 5. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne stawiennictwo na Zajęciach. W razie spóźnienia Uczestnika, czas prowadzonych zajęć nie ulega wydłużeniu.

§ 5. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 1. Uczestnik samodzielnie ponosi opłatę za wstęp na obiekt, na którym odbywając się zajęcia.
 2. Płatności za zajęcia realizowane są w ramach karnetu 4 zajęć lub 8 zajęć . Karnet 4 zajęć jest wymagany w przypadku wyboru zajęć 1 raz w tygodniu, Karnet 8 zajęć jest wymagany w przypadku wyboru zajęć 2 razy w tygodniu. Z momentem zakupu Karnetu następuje rezerwacja wybranego terminu zajęć.
 3. Istnieje możliwość przeprowadzenia pierwszych zajęć próbnych. Zaksięgowanie opłaty za lekcję próbną oznacza rezerwację uzgodnionego wcześniej terminu. Cena lekcji próbnej jest równa cenie za wybraną jednostkę zajęć odpowiednio indywidualnych lub grup dwuosobowych, określonych w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej. Lekcję próbną należy opłacić przed jej rozpoczęciem przelewem bankowym na wskazany w ust. poniżej numer rachunku. Po odbyciu lekcji próbnej, w przypadku chęci kontynowania nauki pływania organizowanych przez Szkołę, Uczestnik zobowiązany jest wykupić karnet  4 zajęć lub 8 zajęć.
 4. Płatności za Karnet można dokonywać przelewem na konto: 49 1140 2004 0000 3002 8181 8431, z “góry”:
  • Za pierwszy Karnet: do 3 dni od planowanego terminu rozpoczęcia zajęć.
  • Za kolejny Karnet: do 3 dni od wykorzystania poprzedniego Karnetu.
 5. Rezerwacja terminu zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania , środków na koncie lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu do Szkoły na adres: zapisy@healthyswim.pl. Tytuł wpłaty: Nauka pływania/ imię i nazwisko Uczestnika.
 6. Uczestnik po rezerwacji terminu jest zobowiązany do samodzielnego kontrolowania terminów opłacania pakietów i rzetelnego dokonywania przelewów.
 7. W przypadku braku opłaty za kolejny Karnet bez podania uzasadnionej przyczyny w przeciągu 7 dni od wykorzystania poprzedniego Karnetu, rezerwacja terminu zajęć może zostać utracona. W takim przypadku na ten termin zajęć może zostać wpisany inny Uczestnik.

§ 6. NIEOBECNOŚCI, ODWOŁYWANIE I ODRABIANIE ZAJĘĆ NA BASENACH OSIR PRAGA POŁUDNIE – „WODNIK” I „SZUWAREK”

 1. Uczestnik, ma prawo odwołać zajęcia najpóźniej na 72 godziny przed ich rozpoczęciem, wyłącznie poprzez SMS pod numerem 511218852. Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach powoduje brak możliwości ich odrobienia. Zajęcia takie uważa się za odbyte.
 2. Zajęcia prawidłowo odwołane, są możliwe do odrobienia jedynie w drodze indywidualnych ustaleń ze Szkołą, w innym uzgodnionym terminie. Szkoła nie gwarantuje dostępnych wolnych terminów do odrobienia zajęć. W takim przypadku, prawidłowego odwołania zajęć przez Uczestnika, w sytuacji gdy odrobienie zajęć jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Szkoły, wówczas opłata przechodzi na następne zajęcia.
 3. W przypadku odwołania zajęć poniżej 72 h przed planowanym rozpoczęciem zajęć Uczestnik ponosi opłatę w wysokości 40 zł, stanowiącej równowartość poniesionej przez Szkołę bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej za jednostkę zajęć na rzecz basenu.
 4. W przypadku odwołania zajęć poniżej 24 h przed planowanym rozpoczęciem zajęć opłata za dane zajęcia jest naliczana w całości. (Wynika to z faktu, iż Szkoła nie ma faktycznej możliwości zapełnić powstałej luki w grafiku, tym samym tracąc czas oraz ponosząc w związku z tym straty finansowe).
 5. W przypadku zajęć w grupie dwuosobowej, Uczestnikowi nieobecnemu na zajęciach, nie przysługuje możliwość odrobienia zajęć, a wniesiona przez nieobecnego Uczestnika z grupy opłata za zajęcia nie jest zwracana. Ewentualnie po indywidualnych uzgodnieniach Uczestnika ze Szkołą, istnieje możliwość rozliczenia zajęć w ten sposób, że osoba obecna z dwójki na zajęciach zobowiąże się do dopłaty za zajęcia indywidualne, wówczas druga osoba nieobecna z dwójki nie ponosi opłaty za nieobecność w zajęciach.
 6. W przypadku odwołania zajęć przez Szkołę lub nieodbycia się zajęć z przyczyn technicznych i losowych (np. awaria na obiekcie, choroba instruktora) opłata za dane zajęcia nie jest naliczana.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku zdarzeń losowych dotyczących nieobecności instruktora lub zaplanowanego urlopu wypoczynkowego instruktora, dopuszczalne jest prowadzenie zajęć przez innego instruktora w zastępstwie.
 8. W przypadku poważnego zachorowania, uniemożliwiającego kontynuację zajęć indywidualnych w ramach wykupionego karnetu, poświadczonego zaświadczeniem lekarskim o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach, istnieje możliwość wnioskowania o zwrot kosztów w wysokości 50 % kwoty z pozostałego karnetu zajęć. Wówczas rezerwacja terminu zajęć zostaje anulowana.

 

§ 7. NIEOBECNOŚCI, ODWOŁYWANIE I ODRABIANIE ZAJĘĆ NA POZOSTAŁYCH BASENACH

 1. Uczestnik, ma prawo odwołać zajęcia najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem, wyłącznie poprzez kontakt SMS pod numerem 511218852. Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach powoduje brak możliwości ich odrobienia. Zajęcia takie uważa się za odbyte.
 2. Zajęcia prawidłowo odwołane, są możliwe do odrobienia jedynie w drodze indywidualnych ustaleń ze Szkołą, w innym uzgodnionym terminie. Szkoła nie gwarantuje dostępnych wolnych terminów do odrobienia zajęć. W takim przypadku, prawidłowego odwołania zajęć przez Uczestnika, w sytuacji gdy odrobienie zajęć jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Szkoły, wówczas opłata za kolejny karnet zostaje odpowiednio pomniejszona o cenę odwołanych zajęć.
 3. W przypadku zbyt późnego odwołania zajęć przez Uczestnika opłata za dane zajęcia jest naliczana w całości. (Wynika to z faktu, iż Szkoła nie ma faktycznej możliwości zapełnić powstałej luki w grafiku, tym samym tracąc czas oraz ponosząc w związku z tym straty finansowe).
 4. W przypadku zajęć w grupie dwuosobowej, Uczestnikowi nieobecnemu na zajęciach, nie przysługuje możliwość odrobienia zajęć, a wniesiona przez nieobecnego Uczestnika z grupy opłata za zajęcia nie jest zwracana. Ewentualnie po indywidualnych uzgodnieniach Uczestnika ze Szkołą, istnieje możliwość rozliczenia zajęć w ten sposób, że osoba obecna z dwójki na zajęciach zobowiąże się do dopłaty za zajęcia indywidualne, wówczas druga osoba nieobecna z dwójki nie ponosi opłaty za nieobecność w zajęciach.
 5. W przypadku odwołania zajęć przez Szkołę lub nieodbycia się zajęć z przyczyn technicznych i losowych (np. awaria na obiekcie, choroba instruktora) opłata za dane zajęcia nie jest naliczana.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku zdarzeń losowych dotyczących nieobecności instruktora lub zaplanowanego urlopu wypoczynkowego instruktora, dopuszczalne jest prowadzenie zajęć przez innego instruktora w zastępstwie.
 7. W przypadku poważnego zachorowania, uniemożliwiającego kontynuację zajęć indywidualnych w ramach wykupionego karnetu, poświadczonego zaświadczeniem lekarskim o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach, istnieje możliwość wnioskowania o zwrot kosztów w wysokości 50 % kwoty z pozostałego karnetu zajęć. Wówczas rezerwacja terminu zajęć zostaje anulowana.

§ 8. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

 1. W przypadku chęci zaprzestania uczęszczania na zajęcia Uczestnik powinien poinformować o rezygnacji z dalszych zajęć poprzez wiadomość e-mail: zapisy@healthyswim.pl. Opłata za niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi. Brak informacji o rezygnacji z zajęć na 72h przed planowanym rozpoczęciem zajęć skutkuje automatycznym przedłużeniem rezerwacji z obowiązkiem wykupienia kolejnego karnetu zajęć.
 2. Szkoła ma prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z Uczestnikiem w przypadku:
  • negatywnego oraz naruszającego zasady współżycia społecznego zachowania Uczestnika lub Opiekuna względem instruktorki/instruktora szkoły lub innych osób znajdujących się na obiekcie;
  • naruszania regulaminu szkoły oraz regulaminu basenu, na którym odbywają się zajęcia.
  • Odwołania ponad 50% zajęć z Karnetu. W takiej sytuacji pozostała kwota ceny karnetu zostaje zwrócona.
 3. W przypadku Uczestników uczęszczających na zajęcia na basenach OSiR Praga Południe, pkt. 2 lit c powyżej dotyczy tylko sytuacji odwołań powyżej 72 h.

§ 9. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Za szkody wyrządzone przez Uczestników niepełnoletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na pływalni bez opieki.
 3. Szkoła jest zobowiązana do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC.
 4. Uczestnicy nieprzestrzegający regulaminu Szkoły oraz regulaminu pływalni, mogą zostać skreśleni z listy uczestników.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności danych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika i możliwości jego uczestniczenia w zajęciach.
 6. Szkoła odpowiada za Uczestnika jedynie w trakcie odbywania zajęć. Szkoła nie odpowiada za Uczestnika pozostającego na obiekcie przed i po zakończonych zajęciach.