§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższe warunki określają zasady świadczenia usług szkoleniowych w zakresie nauki pływania, zwanych dalej „Zajęciami” prowadzonymi przez szkołę pływania HEALTHY SWIM Kamil Jasiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Batuty 7d lok. 43, 02-743 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 534-264-24-83, posiadającej nr REGON: 389715967, dalej „Szkołą”.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zajęciach nauki pływania mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie (dzieci od 5 roku życia), zwane dalej Uczestnikami, po oświadczeniu o braku przeciwskazań zdrowotnych i po zaakceptowaniu regulaminu.
 2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dokonanie wpłaty za zajęcia jest równoznaczna z akceptacją regulaminu zajęć.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik i/lub Opiekun oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią, i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu odpowiada Opiekun.

§ 3. ZAPISY NA ZAJĘCIA

 1. Zapisy na indywidualną bądź grupową naukę pływania odbywają się poprzez:
 2. formularz zgłoszeniowy na stronie healthyswim.pl,
 3. telefonicznie pod numerami: 511218852 lub 607664668,
 4. wiadomość e-mail: zapisy@healthyswim.pl
 5. Messenger: https://www.facebook.com/HealthySwimWAW.
 6. Termin zapisu na Zajęcia dokonany poprzez sposób wskazany w ust. 1 pkt a, c, d powyżej, musi zostać potwierdzony przez Szkołę.
 7. Pierwsza lekcja jest lekcją próbną, a jej celem jest zapoznanie Uczestnika z instruktorem oraz sposobem prowadzonych zajęć.
 8. Po zakończeniu lekcji próbnej, w przypadku zadowolenia z jej przebiegu i zamiaru kontynuowania nauki w naszej szkole, kolejne zajęcia obywają się w ramach jednego z wybranych karnetów.

§ 4. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów, posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie nauki i doskonalenia pływania.
 2. Zajęcia indywidualne oraz zajęcia w grupach dwuosobowych i trzyosobowych, odbywają się w terminie i miejscu ustalonym między Uczestnikiem/Opiekunem a Szkołą.
 3. Czas trwania zajęć to 1 godzina zegarowa. W przypadku zajęć prowadzonych dla dzieci do 10 roku życia, możliwe jest prowadzenie zajęć w wymiarze 30 min.
 4. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne stawiennictwo na Zajęciach. W razie spóźnienia Uczestnika, czas prowadzonych zajęć nie ulega wydłużeniu.

§ 5. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 1. Uczestnik samodzielnie ponosi opłatę za wstęp na obiekt, na którym odbywając się zajęcia.
 2. Zaksięgowanie opłaty za lekcję próbną oznacza rezerwację uzgodnionego wcześniej terminu. Termin ustalonej wcześniej lekcji próbnej stanowi termin zajęć w ramach Karnetu. Cena lekcji próbnej jest równa cenie 1 godziny zajęć odpowiednio indywidualnych lub grup dwuosobowych i trzyosobowych, określonych w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej. Lekcję próbną należy opłacić przed jej rozpoczęciem gotówką lub przelewem bankowym na wskazany w ust. 4 poniżej numer rachunku.
 3. Po odbyciu lekcji próbnej, w przypadku chęci kontynuowania nauki pływania organizowanych przez Szkołę, Uczestnik zobowiązany jest uiścić pozostałą cenę karnetu (pomniejszoną o wartość lekcji próbnej) przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.
 4. Płatności za Karnet w kolejnych miesiącach można dokonywać gotówką lub przelewem na konto: 49 1140 2004 0000 3002 8181 8431, z “góry” do 5 dnia miesiąca w ustalonej w cenniku kwocie za wybrany Karnet zajęć. Rezerwacja terminu zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania , środków na koncie lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu do Szkoły na adres: zapisy@healthyswim.pl. W przypadku przelewu bankowego tytuł wpłaty: Nauka pływania/ imię i nazwisko Uczestnika.
 5. Uczestnik po rezerwacji terminu jest zobowiązany do samodzielnego kontrolowania terminów opłacania pakietów i rzetelnego dokonywania przelewów.
 6. W przypadku braku opłaty za kolejny Karnet bez podania uzasadnionej przyczyny w przeciągu 7 dni od zakończenia poprzedniego Karnetu, rezerwacja terminu zajęć może zostać utracona. W takim przypadku na ten termin zajęć może zostać wpisany inny Uczestnik.

§ 6. NIEOBECNOŚCI, ODWOŁYWANIE I ODRABIANIE ZAJĘĆ

 1. Uczestnik, ma prawo odwołać zajęcia najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem, wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny lub SMS pod numerem 511218852. Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach powoduje brak możliwości ich odrobienia. Zajęcia takie uważa się za odbyte.
 2. Zajęcia prawidłowo odwołane, są możliwe do odrobienia jedynie w drodze indywidualnych ustaleń ze Szkołą, w innym uzgodnionym terminie. Szkoła nie gwarantuje dostępnych wolnych terminów do odrobienia zajęć. W takim przypadku, prawidłowego odwołania zajęć przez Uczestnika, w sytuacji gdy odrobienie zajęć jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Szkoły, wówczas opłata za kolejny karnet zostaje odpowiednio pomniejszona o cenę odwołanych zajęć.
 3. W przypadku zbyt późnego odwołania zajęć przez Uczestnika opłata za dane zajęcia jest naliczana w całości. (Wynika to z faktu, iż Szkoła nie ma faktycznej możliwości zapełnić powstałej luki w grafiku, tym samym tracąc czas oraz ponosząc w związku z tym straty finansowe).
 4. W przypadku zajęć w grupie dwuosobowej lub trzyosobowej, Uczestnikowi nieobecnemu na zajęciach, nie przysługuje możliwość odrobienia zajęć, a wniesiona przez nieobecnego Uczestnika z grupy opłata za zajęcia nie jest zwracana.
 5. W przypadku odwołania zajęć przez Szkołę lub nieodbycia się zajęć z przyczyn technicznych i losowych (np. awaria na obiekcie, choroba instruktora) opłata za dane zajęcia nie jest naliczana.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku zdarzeń losowych dotyczących nieobecności instruktora, dopuszczalne jest prowadzenie zajęć przez innego instruktora w zastępstwie.
 7. W przypadku poważnego zachorowania, uniemożliwiającego kontynuację zajęć indywidualnych w ramach wykupionego karnetu, poświadczonego zaświadczeniem lekarskim o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach, istnieje możliwość wnioskowania o zwrot kosztów w wysokości 100 % kwoty z pozostałego karnetu zajęć. Wówczas rezerwacja terminu zajęć zostaje anulowana.

§ 7. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

 1. W przypadku chęci zaprzestania uczęszczania na zajęcia Uczestnik powinien poinformować o rezygnacji z dalszych zajęć poprzez wiadomość e-mail: zapisy@healthyswim.pl. Opłata za niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi.
 2. Szkoła ma prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z Uczestnikiem w przypadku:
 1. negatywnego oraz naruszającego zasady współżycia społecznego zachowania Uczestnika względem instruktorki/instruktora szkoły lub innych osób znajdujących się na obiekcie;
 2. naruszania regulaminu szkoły oraz regulaminu basenu, na którym odbywają się zajęcia.

§ 8. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Za szkody wyrządzone przez Uczestników niepełnoletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na pływalni bez opieki.
 3. Szkoła jest zobowiązana do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC.
 4. Uczestnicy nieprzestrzegający regulaminu Szkoły oraz regulaminu pływalni, mogą zostać skreśleni z listy uczestników.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności danych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika i możliwości jego uczestniczenia w zajęciach.
 6. Szkoła odpowiada za Uczestnika jedynie w trakcie odbywania zajęć. Szkoła nie odpowiada za Uczestnika pozostającego na obiekcie po zakończonych zajęciach.